Eisblumen
Home Theme

#Part2 (w: Szklarska Poręba)

(via theworldisdeaf)

(Źródło: polskie-zdania, via fuckbitchbye)

Są ludzie którzy bez pożegnania odchodzą i Ci co bez zapowiedzi wracają.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter